ANBI

Stichting Huygens-Fokker is een onafhankelijke stichting, gevestigd op de Piet Heinkade 5 te Amsterdam. Stichting Huygens-Fokker is aangemerkt als goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als donateur zijn uw giften aan Stichting Huygens-Fokker daardoor fiscaal aftrekbaar. Dit houdt in dat u als donateur/sponsor fiscaal gunstig kunt geven en u uw gift in principe van de inkomstenbelasting kunt aftrekken. Hierdoor doneert u aan Stichting Huygens-Fokker meer dan dat het u netto kost. Tevens hoeft Stichting Huygens-Fokker geen schenkbelasting (en geen erfbelasting) te betalen over uw gift. Als donateur kunt u Stichting Huygens-Fokker structureel steunen en kunt u profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Met de Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke en eenmalige schenkingen. Door de zogenaamde 'multiplier' is het bovendien mogelijk om een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke schenking. Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar. Hiervoor gelden geen drempels en maximumbedragen. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de inkomstenbelasting. Eenmalige schenkingen zijn beperkt aftrekbaar. Dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Door de multiplier kunt u een extra aftrek van 25% claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft, tot een maximum van € 5000 (extra aftrek: € 1250).

Eenmalige donaties
U schenkt één keer een bedrag en wij zijn u voor altijd erkentelijk. En u beleeft er zelf ook plezier aan omdat al het geld dat wij ontvangen ten goede komt aan de kwaliteit van onze muzikale activiteiten. Voor eenmalige donaties geldt dat deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van 60,-. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen (het aftrekplafond). Het plafond mag worden verhoogd met een extra aftrek van 25% over de gift aan culturele instellingen door de Geefwet. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, min uw persoonsgebonden aftrek. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst. Wilt u een eenmalige donatie doen? Dan kunt u uw gift overmaken naar Stichting Huygens-Fokker op IBAN NL23INGB0002405012 onder vermelding van 'eenmalige donatie'. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Periodieke schenkingen
Wilt u Stichting Huygens-Fokker structureel steunen door het adopteren van een orgelpijp? Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Hoe werkt periodiek schenken?
Voorwaarde is dat u tenminste vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag schenkt minimumbedrag van de jaarlijkse schenking is 90,-. Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een onderhandse akte, een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Huygens-Fokker (zonder tussenkomst van een notaris)
bij overlijden stopt de periodieke schenking automatisch.

De Geefwet
De Geefwet biedt van 1 januari 2012 tot in ieder geval 31 december 2017 een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting m.b.t. giften aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Stichting Huygens-Fokker heeft deze status, waarbij een vermenigvuldigingsfactor (multiplier) wordt gehanteerd van 1,25. Deze multiplier van 125% geldt voor giften tot 5.000,- per jaar. Schenkt u meer dan 5.000,- per jaar, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld
Stel, uw tarief inkomstenbelasting is 42% en u verdient 50.000,-. U wilt 200,- per jaar schenken aan Stichting Huygens-Fokker. Dat is minder dan 1% van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u uw gift vastlegt in een onderhandse akte en daarmee uw schenking optimaliseert. Door de Geefwet is uw periodieke gift bovendien voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Bij een schenking van 200,-, vastgelegd in een akte, wordt de aftrekbare gift 250,-, het belastingvoordeel 105,- en betaalt u netto slechts 95,-. Bij een jaarlijkse gift van 1.000,- betaalt u (bij een belastingtarief van 52%) niet meer dan 350,- netto per jaar. Bereken eenvoudig uw voordeel met de Schenkcalculator.

Onderhandse akte
Sinds 2014 is voor een periodieke schenking niet langer een notariële akte vereist, maar volstaat een onderhandse akte. Stichting Huygens-Fokker gebruikt hiervoor het model van de Belastingdienst. Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen en genieten van fiscaal voordeel, stuurt u dan een e-mail (info@huygens-fokker.org). Na registratie sturen wij u één exemplaar van de akte retour voor uw belastingadministratie.

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Nalatenschap
Door Stichting Huygens-Fokker op te nemen in uw testament kunt u kiezen tussen een legaat en een erfstelling. U kunt Stichting Huygens-Fokker opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat Stichting Huygens-Fokker een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.
U kunt Stichting Huygens-Fokker ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u Stichting Huygens-Fokker, samen met eventuele andere erfgenamen, recht geeft op uw gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.

Vrijstelling successierecht
Stichting Huygens-Fokker is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van successierecht. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan de doelstellingen van de stichting. Mocht u uw ideeën over een schenking met ons willen delen, of in samenspraak verder willen formuleren, neemt u dan contact met ons op.

Vragen?
Wij vertellen u graag meer over de verschillende vormen van schenken. U kunt hiervoor contact opnemen met Sharis Coppens, zakelijk leider, bereikbaar op 0631379704 of per mail: sharis@huygens-fokker.org.

Gegevens ANBI-status

· Rechtsvorm: stichting

· Statutaire naam: Stichting Huygens-Fokker

· Statutaire zetel: Amsterdam
· Kamer van Koophandel: 41223177
· RSIN of fiscaal nummer: 803272431
· Postadres: Piet Heinkade 5, 1019 BR Amsterdam

· Telefoon: +31(0)6 31 37 97 04

· Website: www.huygens-fokker.org
· Algemeen e-mailadres: info@huygens-fokker.org
· Missie en doelstelling: Stichting Huygens-Fokker wil kennis over microtonale muziek ontwikkelen, verbreden en beschikbaar stellen. Om kennisoverdracht te verwezenlijken organiseert Stichting Huygens-Fokker diverse activiteiten waarbij verschillende doelgroepen worden benaderd. Stichting Huygens-Fokker wil gemiddeld tien concerten per jaar organiseren en vier concertinleidingen geven. Een doelstelling is tevens om met verschillende ensembles en organisaties tot een samenwerking te komen. De stichting wil de komende jaren op meerdere conservatoria een lezing over microtonaliteit geven en met deze instellingen vast contact hebben. Op jaarbasis wil Stichting Huygens-Fokker minstens drie workshops geven op verschillende conservatoria/ universiteiten/ cultuurcentra. Over drie jaar bestaat er een studieprogramma voor HBO en universiteit dat Stichting Huygens-Fokker beschikbaar stelt. Over enkele jaren wil de stichting dat er een lesprogramma is ontwikkeld voor middelbare scholen en muziekscholen en een activiteit voor het basisonderwijs. Over vier jaar wil de stichting een internationaal microtonaal festival organiseren. Het vernieuwde archiveringssysteem moet in 2010 gereed zijn, zodat de stichting nog beter als kennis- en bezoekerscentrum kan functioneren.

· Bestuur: Rozalie Hirs (voorzitter), Ned McGowan (penningmeester), Babette Greiner (secretaris)

· Beloningsbeleid bestuur: ontvangen eventueel vergoeding voor gemaakte kosten, geen vacatiegeld.
· Beloningsbeleid directeur: niet van toepassing

· Het personeel: op het beloningsbeleid van het personeel is er geen CAO toepasbaar.

· Kamer van Koophandel Amsterdam: uittreksel handelsregister KvK 41223177 (12 juli 2018)
· Financiële verantwoording: H-F jaarrekening 2016 / H-F jaarrekening 2017
· Overige documenten: beleidsplan Stichting H-F 2017-2020 en jaarverslag 2017
· Hoofdlijnen beleidsplan: zie het bijgevoegde beleidsplan 2017-2020